Wysokość odszkodowania

WYSOKOŚĆ ODSZKODOWANIA NA TERENIE WIELKIEJ BRYTANII

Na wysokość całkowitego odszkodowania wpływa wiele czynników. W pierwszej kolejności niezbędne jest poprawne rozpoznanie aktualnego orzecznictwa sądowego oraz rzetelne przygotowanie materiałów dowodowych. Do tego dochodzi dokładana analiza raportów sporządzonych przez rzeczoznawców i raportów, które wyszły spod rąk lekarzy specjalistów, a obejmują obrażenia fizyczne i psychiczne. Ostatnim czynnikiem jest kalkulacja powstałych start finansowych przeszłych oraz strat finansowych przyszłych, które w przyszłości mogły powstać. Działania takie mają na celu zabezpieczenie roszczeń osoby poszkodowanej.

Odszkodowanie stanowi kwotę pieniężną, którą ubezpieczyciel wypłaca osobie poszkodowanej. Jak mówi prawo cywilne, na odszkodowanie składają się trzy składniki:

  • Zadośćuczynienie – jest to rekompensata finansowa za powstałe obrażenia, która na celu ma łagodzić ból fizyczny oraz psychiczny, jakiego doznała ofiara. Aby ustalić wysokość uwzględnia się zakres doznanych obrażeń, ich stopień oraz intensywność. W efekcie końcowym wysokość ustala się wedle obowiązującego orzecznictwa Sądu.
  • Odszkodowanie za straty w przeszłości –jest to rzeczywista konsekwencja finansowa wynikająca bezpośrednio ze spowodowanej szkody. W katalogu odszkodowań znajdujemy między innymi uszkodzony pojazd, utracone dochody, zwrot kosztów pogrzebu, a także związanych z wydatkami poniesionymi na leczenie w sektorze prywatnym oraz ekwiwalent za pomoc i opiekę osób bliskich. Wysokość w tym wypadku wynosi kilka tysięcy do kilku milionów funtów.
  • Odszkodowanie za straty w przyszłości – zalicza się tutaj korzyści lub pożytki w czasie przyszłym. Katalog odszkodowań uwzględnia na przykład rentę za utracone dochody, zwiększone potrzeby życiowe, w tym konieczność przystosowania do osoby niepełnosprawnej chociażby mieszkania, jak i środków transportu, przyszłe koszty związane z leczeniem i rehabilitacją w placówkach prywatnych, zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju. Do kalkulacji rent stosuje się specjalne kalkulacje kapitulacyjne. To one pozwalają przewidzieć straty, do jakich mogłoby dojść do osiągnięcia wieku emerytalnego, jak i poza nim. Wypłacane są każdego miesiąca osobom do ukończenia 18 roku życia. Pod uwagę bierze się tylko i wyłącznie ściśle określone przypadki, w tym ciężkie obrażenia, kiedy to oszacowanie strat w przyszłości staje się niemożliwe. Wysokość tej części to kwoty od kilku do kilkunastu milionów funtów. Aktualne przepisy prawne mogą ograniczać górną granicę.

Każdy przypadek ustalany jest indywidualnie, biorąc pod uwagę również stopień doznanych obrażeń oraz fakt, jak wpłynęły one na życie osób poszkodowanych. Szacunkowe wartości zadośćuczynienia:

Sprawdź jakie należy Ci się

odszkodowanie

NAPISZ DO NAS

JAK KALKULOWANA JEST WYSOKOŚĆ RENTY ZA STRATY W PRZYSZŁOŚCI?

Uwzględnia się w tej metodzie wiele czynników. Przede wszystkim jest to rozległość obrażeń oraz fakt, jak wpłynęły one na życie osoby poszkodowanej, jak i jej rodziny.

RENTA ZA STRATY W PRZYSZŁOŚCI WG METODOLOGII SMITH – VS – MANCHESTER AWARD

Należności finansowe przysługują w tym wypadku, jeśli powstałe obrażenia nie powodują niepełnosprawności wedle obowiązującego prawa o niepełnosprawności, ale osoba poszkodowana może mieć problemy ze swobodnym wykonywaniem pracy w czasie przyszłym. Tego typu renta wypłacana jest w formie kapitalizacji. Kwota na jaką opiewa, określona jest na podstawie wysokości kwot, jakie osoba poszkodowana zarobiłaby w okresie od trzech miesięcy do trzech lat, w przyszłości. Uprzednio dokonuje się badań zdolności do pracy, a ponadto uwzględnione zostają logiczne aspekty.

RENTA WG METODOLOGII AKTUARIALNEJ – OGDEN TABLES

Uwzględnia ona poważne obrażenia, które powodują w pewnym stopniu niepełnosprawność, a co za tym idzie powodują, że samodzielnie funkcjonowanie i wykonywanie pracy jest utrudnione. Każdy poszkodowany zyskuje prawo do renty za straty, które będzie ponosić w przyszłości aż do końca swojego życia. Uwzględnione zostają również wypadki śmiertelne, ubezpieczonych. Renta może zostać przyznana rodzinie poszkodowanego, najpierw jednak dokonuje się dogłębnej analizy. Kalkulacji dokonuje się w oparciu o specyficzne wzory matematyczne zawarte, w udostępnianych przez Urząd Statystyczny tabelach.

RENTA OBEJMUJE:

  • utracone dochody w przyszłości, uwzględniając zachowanie zdolności do pracy
  • uzyskane wykształcenie i inne umiejętności nabyte
  • utratę prawa do wyższej emerytury ze względu na mniejsze możliwości pracy zarobkowej
  • ekwiwalent za przyszłą pomoc osób bliskich w pracach domowych
  • koszty leczenia, rehabilitacji oraz zabiegów, w tym w placówkach prywatnych
  • zwiększone potrzeby życiowe
  • inne straty finansowe